Przetargi.pl
Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3406542 , fax. 94 3423339
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
  ul. Niepodległości 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3406542, fax. 94 3423339
  REGON: 000290759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szgichp.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wyłączenie z zakresie, w jakim zamówienie zostało podzielone na części : 2. Zadanie 1 – Artykuły medyczna Zadanie 2 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku – różne Zadanie 3 – Rękawice Zadanie 4 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku – prześcieradła włókninowe Zadanie 5 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku – zamknięty system do nawilżania tlenu Zadanie 6 - Artykuły medyczne jednorazowego użytku – maska ochronna Zadanie 7- Artykuły medyczne jednorazowego – szczotki cytologiczne Zadanie 8- Rękawice Zadanie 9 – Strzykawki Zadanie 10 – Kaniula Zadanie 11 – igły Zadanie 12 – Bezpieczne kaniule i igły Zadanie 13 – Przyrządy do przetaczania i transferu leków cytostatycznych Zadanie 14 - Zintegrowany zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego. 3. Podział zamówienia na części ma ten skutek, że każdą część zamówienia należy traktować tak jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania. 4. Wykonawcy mogą złożyć Ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, jako jedną Ofertę lub oddzielne Oferty na każdą część zamówienia. 5. Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 6. Przez wymóg złożenia tylko jednej Oferty należy rozumieć złożenie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia tylko jednej oferty na poszczególną część zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na poszczególną część zamówienia. Za naruszenie tego wymogu uznaje się także złożenie oferty na daną część zamówienia przez Wykonawcę działającego wspólnie z innymi Wykonawcami w dwóch lub więcej konfiguracjach podmiotowych. 7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia (zadania). 8. Złożenie większej liczby Ofert spowoduje odrzucenie wszystkich Ofert złożonych przez Wykonawcę w danej Części Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunki w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach