Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 639 64 00 , fax. 61 639 64 47
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 639 64 00, fax. 61 639 64 47
  REGON: 30097592700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i jednorazowa dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach