Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz podległych Biur Powiatowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 45836 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 77 401 84 32 , fax. 0 77 457 45 23
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny
  ul. Wrocławska
  45836 Opole, woj. opolskie
  tel. 0 77 401 84 32, fax. 0 77 457 45 23
  REGON: 1061308300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz podległych Biur Powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz podległych Biur Powiatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie analizy treści oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia, które składa każdy Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu (aktualne na dzień składania oferty): Zaakceptowany projekt umowy; Wypełniony Formularz Ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ; Wypełniony Formularz Cenowy wg Załącznika nr 2 do SIWZ; Wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; Dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia); Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych – Załącznik nr 11 do SIWZ Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale III pkt III.1.5.5) SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ), jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach