Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 506 020 , fax. 618 506 131
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 158
  60-309 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 506 020, fax. 618 506 131
  REGON: 15447382000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Wielkopolskiego OW NFZ) w Poznaniu artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych określonych w załączniku nr 1 do umowy – zestawienie cenowe. W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć dostarczane ilości artykułów w każdej pozycji asortymentowej, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, jednak ostateczne wynagrodzenie za zrealizowane dostawy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia określonej w §2 ust. 1. 2. Przedmiotem umowy jest również dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych, zamieszczonych w Katalogu Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Ceny podane w katalogu nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy i muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy. Katalog z obowiązującym cennikiem jest składany wraz z ofertą. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapotrzebowania na dostawę artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych nie ujęte w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, a zamieszczone w katalogu i po cenie tam podanej. Zgłoszenie takie może nastąpić wyłącznie przy równoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na przedmioty ujęte w zestawieniu i w granicach wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 umowy. 4. Dostawa artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych, o których mowa w ust. 1 i 2 do jednostek Zamawiającego w Poznaniu odbywać się będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie wynikającym z oferty Wykonawcy – tj. maksymalnie 2 dni roboczych (w godzinach od 8:00 do 16:00) od zgłoszenia (mailem lub faksem) zapotrzebowania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Uwaga: termin dostawy artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych w Poznaniu stanowi kryterium oceny ofert. 5. Artykuły biurowe, drobne wyposażenie i urządzenia biurowe, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca dostarczy do WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 lub przy ul. Piekary 14/15 na każde żądanie Zamawiającego. 6. Dostawa dostawę artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych do Delegatur w Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie realizowana będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu. 7. Wykonawca dostawy materiałów realizować będzie do pomieszczenia wskazanego w zgłoszeniu, własnym transportem i na własny koszt. 8. Szczegółowy wykaz artykułów biurowych, drobnego wyposażenia i urządzeń biurowych stanowi zestawienie cenowe - Załącznik Nr 1 do projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wartość wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć_tysięcy_złotych_00/100). 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 78 1130 1088 0001 3007 0720 0011. 5. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu przelewu na konto Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane w ofercie: a) Formularz ofertowy – zgodny z treścią Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) Zestawienie cenowe – zgodne ze Szczegółowym wykazem materiałów i artykułów biurowych stanowiącym Załącznik Nr 1 do projektu umowy, c) Katalog produktów Wykonawcy wraz z cennikiem, d) Oświadczenie w sprawie przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodny z treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ. Inne dokumenty wymagane: e) Pełnomocnictwo - Jeżeli w czynnościach dotyczących postępowania Wykonawcę lub osoby uprawnione zastępuje inna osoba, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. f) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 3, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia g) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach