Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-25/WZŻ/2013.

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 358 46 46 , fax. 71 358 46 47
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 358 46 46, fax. 71 358 46 47
  REGON: 02154505100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-25/WZŻ/2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy. Dostawa artykułów biurowych, polegać będzie na ich dostarczeniu do poszczególnych obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków według załącznika nr 2 - Formularza asortymentowo-cenowego, gdzie wskazane są ilości oraz miejsca poszczególnych dostaw. Dostawa artykułów biurowych będzie odbywać się do następujących placówek Wrocławskiego Zespołu Żłobków: Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław, Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław, Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław, Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław, Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław, Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław, Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław, Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław, Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław, Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław, Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław, Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław, Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław Administracja - ul. Fabryczna 15, Wrocław.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach