Przetargi.pl
Budowa Kotłowni Gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w miejscowości Kłodzko przy ul. Wyspiańskiego 2d

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600 , fax. 074 8674062
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, fax. 074 8674062
  REGON: 00052605000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Kotłowni Gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w miejscowości Kłodzko przy ul. Wyspiańskiego 2d
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa kotłowni wodnej niskotemperaturowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w miejscowości Kłodzko przy ul. Wyspiańskiego 2d. Podstawowym czynnikiem grzewczym będzie gaz ziemny. Przebudowie ulegnie istniejąca instalacja centralnego ogrzewania. Projekt obejmuje całość zagadnień (instalacji) związanych z technologią kotłowni - znajdujących się w samym pomieszczeniu kotłowni: - technologiczno - grzewczej, - wody uzdatnionej, uzupełniającej, - wentylacyjnej i odprowadzania spalin, - automatycznej regulacji i sterowania. Kotłownia będzie zlokalizowana na poziomie poddasza w istniejącym budynku. Kubatura kotłowni, bez uwzględnienia zainstalowanych w niej urządzeń, rur, armatury wynosi 62m3. Wysokość kotłowni - 2,2m Opis projektowanych rozwiązań technicznych - montaż kotłowni wraz z osprzętem, - instalacja doprowadzenia gazu do palników kotłów, - instalacja wentylacyjna i odprowadzania spalin, - odprowadzenie skroplin. Technologia kotłowni: Branża elektryczna: - Zasilenie kotłowni (montaż osprzętu modułowego - rozłącznik bezpiecznikowy 3x 25A - Montaż rozdzielni RK - Instalacja oświetlenia, gniazd 230 V, technologii i dedekcji C.O. - uziemienie i połączenie wyrównawcze - Pomiary elektryczne Branża sanitarna: Kotłownia gazowa wbudowana - kotły i instalacja C.O. - Instalacja gazowa. - Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zakresu robót (harmonogram rzeczowo - finansowy) do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Uwagi: 1. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do wyceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Podstawą wykonania zadania jest dokumentacja projektowa. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za wykonanie zamówienia po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów (np. oświadczeń)świadczących o rozliczeniu się Wykonawcy z podwykonawcą. 3. Wykonawca zobligowany jest do przygotowania dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia urządzeń w formie pisemnego wniosku skierowanego do właściwego terenowo oddziału UDT w celu przeprowadzenia badań technicznych. Załącznik do wniosku stanowią dwa komplety dokumentacji dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wchodzących w skład instalacji. 4. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy do opracowania oferty - kosztorysu ofertowego. 5. Przedstawione w SIWZ urządzenia techniczne, wyroby i materiały należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ pod warunkiem zapewniania parametrów nie gorszych niż określone w specyfikacji, zapewniające efekt założony przez Zamawiającego (techniczny, ekonomiczny i ekologiczny). 6. Prowadzenie prac związanych z wykonaniem instalacji gazowej na zewnątrz budynku od szafki naściennej dokonywane będzie częściowo na terenie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia imiennej listy pracowników, którzy będą wykonywać prace na terenie nieruchomości Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej oraz wykazu pojazdów, które będą wjeżdżały na teren Oddziału. Wskazani pracownicy otrzymają przepustki upoważniające do wstępu na teren SOSG na czas prowadzonych prac. 7. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej jest po stronie Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika, wskazanego przez Dyrektora, Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie obsługi pieca C.O. 9. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100 groszy); 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją Wadium - Budowa Kotłowni Gazowej w budynku OPS znajdującego się w miejscowości Kłodzko przy ul. Wyspiańskiego 2d. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 3. Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawą formach zamawiający składa wraz z ofertą. Termin wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu upływa wraz z terminem składania ofert. 4. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy PZP. 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie prawidłowo zabezpieczona wniesionym wadium zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach