Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych dla III Oddziału ZUS w Warszawie, w latach 2021-2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-701 Warszawa, Czerniakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 890 40 00, , fax. 22 827 83 75
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
  Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 890 40 00, , fax. 22 827 83 75
  REGON: 17756005780000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych dla III Oddziału ZUS w Warszawie, w latach 2021-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest realizacja zadania na dostawę artykułów biurowych dla III Oddziału ZUS w Warszawie, w latach 2021-2022
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych, 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach