Przetargi.pl
Dostawa aparatury naukowo-badawczej i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2018-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.up.lublin.pl/szp/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury naukowo-badawczej i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – Kolorymetr dla Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 38410000-2; Część 2 – Pipetor półautomatyczny 2 szt. dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 38437000-7; Część 3 – Drobny sprzęt laboratoryjny dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 42130000-9, 44163000-0, 38420000-4; Część 4 – Miernik wieloparametrowy dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 38410000-2; Część 5 – Autoklaw dla Katedry Biochemii i Toksykologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 33191110-9; Część 6 – Spektrofotometr UV/VIS jednowiązkowy dla Katedry Biochemii i Toksykologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 38433000-9; Część 7 – Destylarka laboratoryjna dla Katedry Biochemii i Toksykologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 42910000-8; Część 8 – pH-metr laboratoryjny z kolorowym ekranem matrycowym i zaawansowanymi funkcjami do analizy dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; 38416000-4; Część 9 – Laboratoryjny homogenizator ultradźwiękowy (sonicator) dla Katedry Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ; 38436600-6; Część 10 – Urządzenie do pomiaru tempa metabolizmu metodą respirometryczną dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ; 38432000-2; Część 11 – Miernik zawartości chlorofilu (chlorofilomierz) dla Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ; 38500000-0; Część 12 – Kolektor frakcji z wyposażeniem dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ; 38540000-2; Część 13 – Analizator do oznaczania parametrów krytycznych dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ; 38434000-6; Część 14 – Autoklaw z USB i drukarką – urządzenie medyczne dla Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ; 33191110-9; Część 15 – Waga laboratoryjna półmikroanalityczna dla Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ; 38311100-9 Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1. Dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1-15 do SIWZ, 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia, 3. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, która liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: - minimum 12 miesięcy w części 5, 6, 9, 11, - minimum 24 miesiące w części 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, - minimum 36 miesięcy na miernik (gwarancja punktowana), 24 miesiace na kable, 12 miesięcy na sensory ph i ph/orp, membrany do czujnika tlenu, 6 miesięcy na sensory jonoselektywne w części 4, - minimum 60 miesięcy w części 14. 4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji. 6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 7. Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ (załącznik od nr 1 do 15 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ. Zaleca się aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) albo notarialnie poświadczonej kopii. 3. Wypełniony formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach