Przetargi.pl
Dostawa aparatury naukowo-badawczej do projektu „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, technologicznej i marketingowej związanej z produkcją pomidorów ogrodniczych w Dziecinowie” realizowanego w ramach „Współpraca” w programie rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 931 390 , fax. 225 931 391
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 931 390, fax. 225 931 391
  REGON: 17845000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Szkoła Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury naukowo-badawczej do projektu „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, technologicznej i marketingowej związanej z produkcją pomidorów ogrodniczych w Dziecinowie” realizowanego w ramach „Współpraca” w programie rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz1843), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cpv: 38500000-0 Opis przedmiotu zamówienia stanowi dostawa aparatury naukowo-badawczej do projektu „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, technologicznej i marketingowej związanej z produkcją pomidorów ogrodniczych w Dziecinowie” realizowanego w ramach „Współpraca” w programie rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Część I (Zadanie III.A.-2, III.A.-3) Dostawa dozownika/mieszalnika z komputerem z jednym kanałem dozowania nawozów i modułem EC wraz z wyposażeniem, montaż. Urządzenie przygotowania wody technologicznej na potrzeby uprawowe wraz z wyposażeniem, montaż i przeszkolenie CPV: 38500000-0 Część II (Zadanie III.A.-4) Dostawa kamery termowizyjnej z kolorowym, wysokiej rozdzielczości, od 3” do 4" wyświetlaczem z ekranem dotykowym do kontroli i analizy, czujnik podczerwieni 160 x 120 pikseli z możliwością regulacji obiektywu (opcja), pozwalający na zróżnicowaną i dokładną analizę obrazu CPV: 38500000-0, Część III (Zadanie III.A.-5) Dostawa przenośnego miernika/rejestratora widma światła oraz poziomu PAR w zakresie od 400 do 700 nmcpv: 38500000-0 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: Część I (Zadanie III.A.-2, III.A.-3) CPV: 38500000-0 Krótki opis części zamówienia: Mieszalniki/Dozowniki z komputerem z jednym kanałem dozowania nawozów i modułem EC wraz z wyposażeniem (pompa napełniająca z układem sterowania, 3 dodatkowe moduły i kanały dozowania nawozów o wydajności od 60 do 100 l/h, EC monitoring, pH monitoring, przepływomierz F15 z adapterem, moduł SSW 8-miu zaworów magnetycznych, kompaktowa stacja Meteo-GO 3, czujniki MTV-GO 3, 3 moduły SSW-doświetlanie, 3 szt. czujnik stężenia CO2 typu MCO2 seria II, 0-2000ppm, 3 moduły SSW-kontrola poziomu CO2. Urządzenie do przygotowywania wody technologicznej na potrzeby uprawowe wraz z wyposażeniem : zbiornik od 3,5 do 5 tys. L, czujniki poziomów wody, zmiękczacz, filtr wstępny, układ zmiękczania Twin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 7 część I. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa Inne informacje dotyczące części zamówienia: dostawa, montaż urządzeń i przeszkolenie pracowników obsługujących aparaturę. Część II (Zadanie III.A.-4) CPV: 38500000-0 Krótki opis części zamówienia: Kamera termowizyjna z kolorowym, wysokiej rozdzielczości, od 3” do 4” wyświetlaczem, ekranem dotykowym do kontroli i analizy, czujnik podczerwieni 160x120 pikseli z możliwością regulacji obiektywu(opcja) pozwalający na zróżnicowaną i dokładną analizę obrazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 7 część II. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa Inne informacje dotyczące części zamówienia: Część III (Zadanie III.A.-5) CPV: 38500000-0 Krótki opis części zamówienia: Przenośny miernik/rejestrator widma światła oraz poziomu PAR w zakresie od 400 do 700nm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 7 część III. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach