Przetargi.pl
„Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W”

Powiat Siedlecki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025-6447216, , fax. 025-6447155
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Siedlecki
  ul. Piłsudskiego 40
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025-6447216, , fax. 025-6447155
  REGON: 71158165300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatsiedlecki.pl, www.powiatsiedlecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z wyświetlaniem w stanie niewzbudzonym światła czerwonego na wszystkich wlotach skrzyżowania dróg powiatowych nr 3617W i 3632W w miejscowości Golice. Na skrzyżowaniu sygnalizacja wielofazowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 gr.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach