Przetargi.pl
Dostawa aparatury badawczej, naukowej oraz testowej w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/01/03/2020

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234 50 95, 234 65 62, , fax. 22 234 50 95
 • Data zamieszczenia: 2020-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  Al. Armii Ludowej 16
  00-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 50 95, 234 65 62, , fax. 22 234 50 95
  REGON: 52500058340000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.il.pw.edu.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury badawczej, naukowej oraz testowej w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/01/03/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatury badawczej, naukowej oraz testowej w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/01/03/2020; o parametrach określonych w nr 5 do siwz, do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi spełniać wymagania opisane w siwz, być nowy fabrycznie, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych, zdatny do użytku. Nie dopuszcza się dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie odnowionego. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek dostarczenia przedmiotu zamówienia, który nie spełnia deklarowanych przez Wykonawcę parametrów. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Waluta umowy – PLN. 2) Bez wstępnej wpłaty leasingowej. 3) Spłata nastąpi w 29 równych miesięcznych ratach czynszu leasingowego przy zastosowaniu stałej stopy procentowej. Raty czynszu leasingowego uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania rat czynszu leasingowego na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, w oparciu o harmonogram finansowy będący integralną częścią umowy. 4) Rata czynszu leasingowego powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: - spłatę należności głównej - wszelkie opłaty, ryzyka i podatki, w tym podatek VAT. 5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych. Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. 6) Wartość wykupu – 9% wartości netto przedmiotu leasingu. 7) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy leasingu ponosi Wykonawca. 8) Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu, a koszty z tego tytułu poniesie Zamawiający na podstawie umowy oraz kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 5 do siwz Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do siwz (Opisie przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 4 do siwz (Istotnych dla stron postanowieniach umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. Wykonawca, który w momencie składania oferty jest świadomy, że nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według załącznika nr 7 do siwz (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 2) wykaz zawierający dwie dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. 2 dostawy porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania tj. dostawa aparatury badawczej, naukowej oraz testowej o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto każda (słownie brutto: dwieście tysięcy złotych 00/100), wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonana należycie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do siwz. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach