Przetargi.pl
Dostawa ambulansu z wyposażeniem dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Żarach

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Domańskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 707 874 , fax. 684 707 874
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 707 874, fax. 684 707 874
  REGON: 97032797400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu z wyposażeniem dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Żarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji min. 2018r., z 2 letnią pełną gwarancją - bez limitu kilometrów, 4. Termin dostawy pojazdu: 14 dni od zawarcia umowy. 5. Karetki mają spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A2 typ ambulansu C (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji ambulansu: minimalne okresy gwarancji od daty podpisania protokołu dostawy: 24 miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km, 24 miesiące na zabudowę specjalistyczną( w tym zestaw transportowy), 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny, 36 miesięcy dla lakieru, 96 miesięcy na perforację blach. 7. Zamawiający wymaga aby: a) pojazd będący przedmiotem zamówienia: - był wolny od wad fizycznych i prawnych, - spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, - posiadał świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawione zgodnie z ww. przepisami, - posiadał świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna, wystawione zgodnie z ww. przepisami, - posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy; Świadectwo homologacji oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789+A2 dla ambulansu typu C, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. b) wykonana adaptacja pojazdu pod ambulans nie powodowała ograniczeń praw wynikających z fabrycznej gwarancji; c) wyposażenie medyczne ambulansu będące przedmiotem zamówienia: - było nowe, wolne od wad, nie będące przedmiotem ekspozycji, użytkowania, - posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało obowiązujące normy: PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865, - było zgłoszone do Rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 8. Warunki eksploatacji: a) przedmiotowy ambulans sanitarny będzie: - eksploatowany na drogach krajowych, w 90% w ruchu miejskim; - narażony na czynniki pogodowe spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. 9. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w niniejszej specyfikacji; b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy; c) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 11. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Uwaga! a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. b) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. c) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. d) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. f) Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument): Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu Załącznik nr 6 - oświadczenie Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ,zestawienie ocenianych parametrów Załącznik nr 8 - formularz asortymentowo-cenowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach