Przetargi.pl
„Dostawa ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

WS SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałubińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WS SPZOZ
  Chałubińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
  REGON: 97077473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/#
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WS SP ZOZ w Nowej Soli

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 3.Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 5. Wypełniony i podpisany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiący załącznik nr 1 SIWZ, podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia wszystkich wymogów Zamawiającego. DOKUMENTY NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU- kryterium oceny ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach