Przetargi.pl
Dostawa abatora – urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 28836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa abatora – urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa abatora – urządzenia do spalania pozostałości tlenku etylenu dla Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „Parametry techniczne”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) „Oferta Przetargowa” - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) „Parametry techniczne” – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ, 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP – załącznik nr 6 do SIWZ, 6) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach