Przetargi.pl
Dostawa: Grupa 1 - odczynników i materiałów kontrolnych do diagnostyki alergologicznej Grupa 2 - odczynników do toksykologii

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3479701 , fax. 041 3479702
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  ul. Olszewskiego 2 2
  25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3479701, fax. 041 3479702
  REGON: 29052638400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: Grupa 1 - odczynników i materiałów kontrolnych do diagnostyki alergologicznej Grupa 2 - odczynników do toksykologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: Grup
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244965002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy - prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt. 9 - 11 SIWZ. Z treści dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem wykorzystania art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy złożyli wniosek o dokonanie wpisu do KRS winni załączyć kserokopię wniosku. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - prawo zamówień publicznych - wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, dotycząca podmiotów zbiorowych, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - prawo zamówień publicznych. Za aktualną będzie uznana informacja wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy spółek cywilnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 5. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną / konsorcjum, Wykonawca i każdy ze wspólników zobowiązani są do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 3. 6. Na podstawie art. 23. ust. 1 uPzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia i wówczas oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. Każdy z partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - 2 uPzp i złożyć dokumenty wymienione w pkt 2 i 3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 uPzp zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw przedmiotowi zamówienia. Do wykazu winny być załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (min. 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.womp.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach