Przetargi.pl
Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych pras do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi i jej składników.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. Hoene Wrońskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 204 040 , fax. 585 204 040
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ
  ul. Hoene Wrońskiego 4
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 204 040, fax. 585 204 040
  REGON: 29771500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.rckik.cil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych pras do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi i jej składników.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji 2019) pras do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi pełnej konserwowanej oraz jej składników wraz z instalacją w Pracowni Preparatyki Krwi w Gdańsku, przeszkoleniem personelu i podłączeniem do systemu Bank Krwi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach