Przetargi.pl
Dostawa 6 (sześciu) nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3435643, 3433308 , fax. 071 3725159
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 5 5
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3435643, 3433308, fax. 071 3725159
  REGON: 00027846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 6 (sześciu) nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 (sześciu) profesjonalnych nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia na miejscu w Muzeum Narodowym kontrolnego (próbnego) uruchomienia nawilżaczy celem sprawdzenia stanu ich sprawności. 2. Opis nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu: Nawilżacze mobilne typu Brune lub równoważne o dużej wydajności służące do nawilżania dużych pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych w muzeach. Urządzenie powinno mieć niski pobór mocy, niski poziom hałasu. Nawilżacz, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów podczas eksponowania i przechowywania zabytków, musi mieć możliwość precyzyjnego nastawiania poziomu wilgotności w pomieszczeniu oraz być zabezpieczone przed rozwojem mikroorganizmów w wodzie służącej do nawilżania. Parametry pojedynczego nawilżacza: 1) możliwość łatwego przemieszczania (wyposażone w kółka), 2) sterowanie elektroniczne (automatyczne) oraz możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota, 3) przeznaczony do pomieszczeń o kubaturze w przedziale 800 m3 - 1000m3, 4) zaopatrzony w filtry czyszczące powietrze, 5) zbiornik na wodę min. 50 litrów, 6) wskaźnik ilości wody w zbiorniku, 7) alarm świetlny niskiego poziomu wody, 8) wymiary urządzenia max 65x 80x40cm (wys. / szer./ głęb.), 9) kilkustopniowa regulacja wydajności strumienia powietrza, 10) wydajność strumienia powietrza min. 800 m3/h, 11) pobór mocy: max 130 W 12) poziom hałasu: max 44 dBA 13) przystosowany do pracy ciągłej, 14) nawilżanie odbywa się przez wymuszony nawiew powietrza. Nawilżanie nie powoduje podniesienie temperatury w pomieszczeniu. 15) instalacja redukująca ilość szkodliwych mikroorganizmów w wodzie służącej do nawilżania powietrza. 16) Instalacja redukująca osadzanie się wapnia 17) kolor - kość słoniowa lub biały 3.Nawilżacze muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa. 4. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych czyli wyznaczenie poziomu odniesienia w zakresie cech, jakości i wyglądu. Podane w SIWZ urządzenia konkretnych producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania inne odpowiedniki rynkowe, równoważne ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych w SIWZ, zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ. 5. Wymagana gwarancja na wykonany system oświetlenia: 24 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancyjne określa wzór umowy. 6. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom będzie rozumiane, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy. 7. Pozostałe warunki, podano we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik nr 6 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 425200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnwr.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach