Przetargi.pl
Dostawa 2 sztuk łodzi płaskodennych z przyczepą, 1 sztuki sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych oraz 1 sztuki skomputeryzowanego stanowiska do badania masek pełnotwarzowych, aparatów powietrznych, automatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych z podziałem na części

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20012 Lublin, ul. Strażacka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 351 240
 • Data zamieszczenia: 2018-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Strażacka 7
  20012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 351 240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpsplublin.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 sztuk łodzi płaskodennych z przyczepą, 1 sztuki sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych oraz 1 sztuki skomputeryzowanego stanowiska do badania masek pełnotwarzowych, aparatów powietrznych, automatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk łodzi płaskodennych z przyczepą, 1 sztuki sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych oraz 1 sztuki skomputeryzowanego stanowiska do badania masek pełnotwarzowych, aparatów powietrznych, automatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych z podziałem na części. Zamawiający informuje o podziale zamówienia na następujące części: Część 1 – łódź płaskodenna z przyczepą z przeznaczeniem dla KM PSP Lublin (zw. w SIWZ i jej załącznikach Użytkownikiem); Część 2 – łódź płaskodenna z przyczepą z przeznaczeniem dla KP PSP Biłgoraj (zw. w SIWZ i jej załącznikach Użytkownikiem); Część 3 – sprężarka do napełniania butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych dla KP PSP Krasnystaw (zw. w SIWZ i jej załącznikach Użytkownikiem); Część 4 - skomputeryzowane stanowisko do badania masek pełnotwarzowych, aparatów powietrznych, automatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych dla KP PSP Krasnystaw (zw. w SIWZ i jej załącznikach Użytkownikiem). Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń co do liczby części, na które Wykonawcy mogą składać oferty. Wykonawcy mogą zatem składać oferty na wybraną lub wybrane przez siebie części zamówienia. Do oferty na daną część zamówienia należy przedłożyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowaną w oparciu o odpowiednio Załącznik nr 1A, 1B, 1C lub 1D. Brak przedłożenia tego dokumentu przy jednoczesnym braku możliwości ustalenia parametrów oferowanych urządzeń na podstawie treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem postanowień sanacyjnych, będzie skutkował koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odbiór przedmiotu zamówienia: Część 1 i 2 – w siedzibie Zamawiającego. Część 3 i 4 – w siedzibie Użytkownika. Oferowany sprzęt (urządzenia) ma być fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać minimalne wymagania określone w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do SIWZ zawierających opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34521400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach