Przetargi.pl
Dostawa 230 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalanego S.A. w Łomży

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 216 33 26, , fax. 86 216 33 26
 • Data zamieszczenia: 2018-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
  ul. M. C. Skłodowskiej 1
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 86 216 33 26, , fax. 86 216 33 26
  REGON: 45009475100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organizacja pozarządowa - Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 230 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalanego S.A. w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalanego S.A. w Łomży, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w poniższej tabeli KOMPUTER PRZENOŚNY Procesor (rodzaj) Co najmniej 2 rdzeniowy procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark średni wynik nie mniejszy niż 850 punktów osiągający podczas pracy 1.6GHz Matryca (przekątna) co najmniej 15,6” cali Matryca (rozdzielczość) minimum 1366 x 768 pikseli Matryca (typ) LED Pamięć zainstalowana (pojemność) minimum 4 GB RAM Rodzaj dysku twardego HDD Pojemność dysku minimum 500 GB Napęd optyczny DVD-RW Karta graficzna (model) Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzieloną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci. Obsługujące funkcje: - minimum DirectX 11 -minimum OpenGL 4 Karta graficzna musi umożliwiać wyświetlanie obrazu o rozdzielczości co najmniej 1366x768 pikseli. Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Łączność Bluetooth Wi-Fi 802.11 standard minimum b/g/n LAN 10/100 Mbps Ethernet Rodzaje wejść/wyjść DC-in (wejście zasilania) z zasilaczem firmowym HDMI RJ-45 (LAN) minimum 1 x USB 2.0 Type-A minimum 1 x USB 3.0. Type-A wejście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Kamera internetowa wbudowana Pozostałe standardy Wydzielona klawiatura numeryczna System operacyjny Microsoft Windows 10 64-bit w polskiej wersji językowej posiadający co najmniej te same funkcjonalności, umożliwiający pracę z aplikacjami niezbędnymi do realizacji projektu tj. SCRATCH i BigBlueButton, obsługi filmów, prezentacji multimedialnych, prostych operacji graficznych, umożliwiający uruchamianie przeglądarki internetowej Internet Explorer i wykorzystanie jej pełnej funkcjonalności lub równoważny –przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny, Bateria Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę przez minimum 3 godziny. Certyfikacy i standardy Deklaracja zgodności CE Energy Star Oprogramowanie Dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowane aktualne oprogramowanie w języku polskim – Scratch (w najnowszej dostępnej wersji) wraz z bezterminową licencją na użytkowanie W zestawie Torba do oferowanego komputera, mysz Sprzęt i oprogramowanie opisane w tabeli powyżej stanowić ma wyposażenie służące do realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach podstawowych. Wspólny Słownik Zamówień: 30213100-6 – Komputer przenośny 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Komputery przenośne muszą być: a) fabrycznie nowe – za fabrycznie nowe należy uznawać materiały, do których produkcji zostały wykorzystane półprodukty w 100% nowe, nie pochodzące z recyklingu, nie refabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie regenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji, b) pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, 2) oryginalne – za oryginalne należy uznawać komputery wyprodukowane przez producentów komputerów, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 3) Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej w innym urządzeniu, 4) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania oraz możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wątpliwości co do jego legalności. 3. Warunki wykonania zamówienia: Istotnym warunkiem wykonania zamówienia jest wymóg dostarczenia zamówionych komputerów do siedziby Zamawiającego oraz wniesienia ich do pomieszczenia wskazanego przez osobę upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia w godz. 9.00-14.00. Dostawy będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Gwarancja jakości: 1) Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji jakości na dostarczone komputery przenośne. 2) Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, wypełniając punkt 7 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Specyfikacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie i wymaga jedynie złożenia Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Specyfikacji).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do Specyfikacji), 2) oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) – oferta musi być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców (wspólników) w niniejszym postępowaniu – zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy, które należy załączyć do oferty, 3) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do Specyfikacji). Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Oświadczenia stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do Specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach