Przetargi.pl
Dostawa 20.000 l gazu propan-butan ( ok. 50% propan i ok. 50% butan)

Dom Pomocy Społecznej w Lipsku ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 79
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3782342 , fax. 048 3782716
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
  ul. 1 Maja 79 79
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 048 3782342, fax. 048 3782716
  REGON: 67080978300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpslipsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 20.000 l gazu propan-butan ( ok. 50% propan i ok. 50% butan)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 20.000 l gazu propan-butan ( ok. 50% propan i ok. 50% butan)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 232100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpslipsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach