Przetargi.pl
Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej cz.II oraz częściowa przebudowa wewnętrznej sieci cieplnej cz.I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie

Instytut Techniki Budowlanej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8251303, 8252885 , fax. 022 8257730
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniki Budowlanej
  ul. Filtrowa 1 1
  00-611 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8251303, 8252885, fax. 022 8257730
  REGON: 00006365000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej cz.II oraz częściowa przebudowa wewnętrznej sieci cieplnej cz.I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej cz.II oraz częściowa przebudowa wewnętrznej sieci cieplnej cz.I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie obejmujące: a) budowę części zewnętrznej sieci wodociągowej bytowo-hydrantowej , zakres oznaczony jako V1 o długości łącznej ok.227 mb, w technologii PE o średnicach fi 32/63/90/160 b) przebudowę częściową sieci cieplnej - zakres oznaczony jako etap I o łącznej długości ok.132 mb i średnicach Dn32-50-65 w technologii preizolowanej c) roboty ziemne , naprawy nawierzchni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itb.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach