Przetargi.pl
Dostawa 13 czarnych foteli obrotowych

Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 50 60 197, 50 60 174 , fax. 022 50 60 174
 • Data zamieszczenia: 2011-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy
  ul. Agrykoli 1 1
  00-460 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 50 60 197, 50 60 174, fax. 022 50 60 174
  REGON: 01096372000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lazienki-krolewskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 13 czarnych foteli obrotowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzynastu foteli obrotowych w kolorze czarnym (jedenastu bez zagłówka, dwóch z zagłówkiem) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391131008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia (w dniach)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach