Przetargi.pl
Dostarczenie usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http;//bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 2. Zamówienie obejmuje dostarczenie usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w lokalizacjach: a) Kraków ul. Racławicka 56 - Internet (minimalna przepustowość 2 Gb/s) b) Kraków ul. Racławicka 56 - Internet (minimalna przepustowość 1 Gb/s) c) Kraków ul. Racławicka 56 - Internet (minimalna przepustowość 1 Gb/s) d) Kraków ul. Racławicka 56 - Internet (minimalna przepustowość 1 Gb/s) e) Kraków ul. Wielicka 72 - Internet (minimalna przepustowość 1 Gb/s) f) Kraków ul. Racławicka 56 - Kraków ul. Basztowa 22 - łącze (minimalna przepustowość 1 Gb/s) g) Kraków ul. Racławicka 56 - Kraków ul. Wielicka 72 - łącze (minimalna przepustowość 1 Gb/s) h) Kraków ul. Racławicka 56 - Kraków ul. Wielicka 72 - łącze (minimalna przepustowość 1 Gb/s) i) Kraków ul. Racławicka 56 - Kraków os.Teatralne 4a - łącze (minimalna przepustowość 1 Gb/s) j) Kraków ul. Racławicka 56 - Kraków ul. Szlak 73 – łącze (minimalna przepustowość 1 Gb/s) k) Kraków ul. Racławicka 56 - Kraków ul. Radziwiłłowska 1– łącze (minimalna przepustowość 1 Gb/s) 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do siwz. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz 5. Dostarczenie usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego będzie finansowana ze środków budżetu Województwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. II. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./) III. Forma składania dokumentów: 1. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach