Przetargi.pl
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60 , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 52401600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. Remont dróg o nawierzchni kamiennej, w tym: a) naprawę nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych, b) ścinanie poboczy, c) uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową. 1.2. Pracę sprzętu, w tym: a) koparko – ładowarki, b) samochodu samowyładowczego 6-12 t, c) walca drogowego wibracyjnego o masie min. 4 t, d) równiarki. 1.3. Dostawę materiałów kamiennych, w tym: a) klińca drogowego o frakcji 0-31 mm, b) tłucznia drogowego drobnego o frakcji 10-31 mm, c) tłucznia drogowego grubego o frakcji 30-61 mm, d) mieszanki o frakcji 0-63 mm. 1.4. Konserwację rowów, przepustów i skarp , w tym: a) odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp rowów, b) oczyszczenie przepustów z namułu, c) umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10, d) umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 100x60x10. 1.5. Remont – wymiana przepustów rurowych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym: a) o średnicach 300-400 mm, b) o średnicach 500-600mm, c) o średnicach > 600 mm. 1.6. Wbudowanie korytek, w tym: a) wbudowanie korytek 50x45x25, b) wbudowanie korytek 50x50x50. 1.7. Montaż krat najazdowych na korytka 1.8. Dostawa materiałów budowlanych, w tym: a) korytka ściekowe 50x45x25, b) korytka ściekowe 40x28x17, c) korytka ściekowe 50x50x68, d) korytka najazdowe 50x40x12, e) płyty ażurowe zbrojone typu Jomb 100x60x10, f) płyty ażurowe 60x40x10, g) rury PCV Ø 200, h) rury PCV Ø 300, i) rury PCV Ø 400, j) rury PCV Ø 500, k) rury PCV Ø 1000. 1.9. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (gdy wymagane), - organizację zaplecza, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w przedmiarze robót (jeżeli ich opisanie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2019” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., 310 tj. ze zm.) – składane w oryginale w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Referat Księgowości Budżetowej, pok. 120, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do w/w Referatu). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów, b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną  o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu  
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14. Oferta musi zawierać: - formularz ofertowy wraz z załącznikiem - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; - oświadczenie Wykonawcy - według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ; - kosztorys ofertowy uproszczony dla zakresu określonego w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 7 do SIWZ. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 3, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach