Przetargi.pl
Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów

Urząd Gminy w Jeżowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-047 Jeżów, ul. Kwiatowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 755 371 , fax. 468 755 369
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Jeżowie
  ul. Kwiatowa 1
  95-047 Jeżów, woj. łódzkie
  tel. 468 755 371, fax. 468 755 369
  REGON: 54070790975000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.1.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizację usługi polegającej na: - odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Jeżów, - dostarczeniu co najmniej worków do selektywnej zbiórki odpadów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, - dostarczeniu pojemników na cały okres realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych we wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Jeżów wraz z dostarczeniem worków i pojemników określonych przez Zamawiającego na czas realizacji umowy o zamówienie publiczne. 2) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania i zagospodarowania: a)niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji. Szczegółowy zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jeżów odbywał się będzie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz prawem miejscowym Gminy Jeżów. II.1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VI.1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości 12 000,00 zł w jednej z dopuszczalnych form określonych w pkt VI.1.2. SIWZ i załączenia potwierdzenia jego wniesienia do Oferty. VI.1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. VI.1.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, BSZŁ O/Jeżów 20 9288 1082 3911 3191 2000 0030 do dnia 03 kwietnia 2020r., godz. 9:00 (należy załączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium), przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zmawiającego. Wadium składane w pozostałych formach należy złożyć w pok. nr 16 Urzędu Gminy w Jeżowie przed upływem terminu składania ofert. VI.1.4. Oferta nie zabezpieczona wadium w formie wymaganej przez Zamawiającego zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Jeżów – właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i obejmuje co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ 2) Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z art. 84 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.) oraz o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz 701 ze zm) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, 3) Posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz 701 ze zm) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz 4) Posiada zezwolenie na zbieranie odpadów o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz 701 ze zm) oraz 5) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz 701 ze zm) , w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane. 6) Zgodnie z zapisami art.41 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz 701 ze zm) w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W takim przypadku Wykonawca posiada jedno zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 7) Wykonawca jest wpisany do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) w zakresie wymaganym do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7.1. Formularz oferty przetargowej na dostawy ( Formularz 1) III.7.2. Dowód wniesienia wadium ( ksero) III.7.3. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie ( jeśli dotyczy) należy zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych złożyć na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana do realizacji. III.7.4. Pełnomocnictwo ( Formularz 4) III.7.5. Jeżeli dotyczy, informacja o wykonawcach stanowiących Konsorcjum ( Formularz 5) III.7.6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ( formularz 2) III.7.7. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (formularz 3) III.7.8. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych : 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt III.7.9. ppkt 1 siwz, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt III.7.9. ppkt 1 siwz. III.7.9. Oferty przedłożone przez Wykonawcę będącego Konsorcjum muszą spełniać dodatkowo następujące wymogi : 1) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie pkt III.3. i III.4. oraz III.5., III.6. i III.7., z tym że dokumenty wymagane w pkt III.3. oraz dokumenty wymienione w pkt III.4.1. potwierdzające brak podstaw do wykluczenia winien złożyć każdy wykonawca, natomiast pozostałe dokumenty składane są wspólnie dla całego Konsorcjum. Zgodnie z art.25a ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 2) Umowę konsorcjum, w której oświadcza się, że wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie należytego wykonania umowy należy złożyć co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do Oferty ( Formularz 4). III.7.10. Podwykonawstwo – udział podwykonawcy w realizacji i zmiana podwykonawcy stosownie do treści art. 36ba ustawy Pzp: 1) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń dotyczących podwykonawstwa stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców; 2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; 3) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 4) Zapisy pkt III.7.10. ppkt 2 i 3 siwz stosuje się wobec dalszych podwykonawców; 5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6) Wykonawca może powierzyć realizację zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie. 7) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcy rozliczenie wykonanych usług będzie dokonywane po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiór obejmuje usługi wykonywane przez podwykonawców na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo. 8) Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że Wykonawca zgodnie z zawartą z nim umową uregulował należności z tytułu wykonanych i odebranych usług. 9) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest zamówienie objęte niniejszą umową. III.7.11. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. III.7.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. III.7.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. III.7.14. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca najpóźniej do dnia 01.07.2020r. dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz kopie wymienionych wyżej umów o pracę poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane „RODO”)” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) (tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko zatrudnionego pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. III.7.15. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne dostarczy Zamawiającemu kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem zawartej z najbliższą Instalacją Komunalną, do której będzie dostarczał odpady o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne celem przetworzenia odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jeżów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach