Przetargi.pl
DOSTARCZANIE IMPLANTÓW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA – SYSTEM DO WERTEBROPLASTYKI ORAZ DWUMOBILNYCH ENDOPROTEZ STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2021-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZANIE IMPLANTÓW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA – SYSTEM DO WERTEBROPLASTYKI ORAZ DWUMOBILNYCH ENDOPROTEZ STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie implantów do stabilizacji kręgosłupa – system do wertebroplastyki (pakiet nr 1) oraz dwumobilnych endoprotez stawu nadgarstkowo-śródręcznego (pakiet nr 2), zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1A/1B do niniejszej specyfikacji. 2. Termin ważności: 12 miesięcy od daty dostarczenia. 3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: dot. pakietu nr 1 a) Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć i zdeponować w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), przedmiot zamówienia wraz z instrumentarium na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Nabywcy w ramach przedmiotowej umowy. b) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania instrumentarium wraz z jego spisem lub zdjęciami narzędzi. c) W przypadku zaoferowania nowych produktów nie stosowanych do tej pory u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), najpóźniej w terminie do 30 dni od podpisania umowy, zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów, potwierdzających udział pracowników w szkoleniu. Termin, liczba szkoleń i liczba pracowników Zamawiającego do przeszkolenia - do uzgodnienia z Zamawiającym. d) Wykonawca niezwłocznie (do 5 dni roboczych po przeprowadzeniu szkolenia), złoży na Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera listę obecności z przeprowadzonego szkolenia, z podpisami przeszkolonych użytkowników, stwierdzających ich faktyczną obecność na szkoleniu. 4) Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: dot. pakietu nr 2 a) W przypadku zaoferowania nowych produktów nie stosowanych do tej pory u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), najpóźniej w terminie do 30 dni od podpisania umowy, zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów, potwierdzających udział pracowników w szkleniu. Termin, liczba szkoleń i liczba pracowników Zamawiającego do przeszkolenia - do uzgodnienia z Zamawiającym). b) Wykonawca niezwłocznie (do 5 dni roboczych po przeprowadzeniu szkolenia), złoży na Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera listę obecności z przeprowadzonego szkolenia, z podpisami przeszkolonych użytkowników, stwierdzających ich faktyczną obecność na szkoleniu. c) Narzędzia i implanty dostępne na telefoniczne lub pisemnie lub wysłane drogą elektroniczną (e-mail, fax) zapotrzebowanie Zamawiającego. 5) Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A/3B do SIWZ. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczanie przedmiotu zamówienia sukcesywne: w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy według zamówień składanych telefonicznie lub pisemnie lub za pomocą e-maila lub faksu przez pracownika Bloku Operacyjnego. 2. Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie „banku implantów”, tzn. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z pracownikiem Bloku Operacyjnego i stworzyć na tę okoliczność protokół, w którym określony zostanie skład asortymentowy do depozytu w „banku implantów”. Zużyty do zabiegów asortyment będzie uzupełniany w oparciu o zamówienia ilościowo-asortymentowe składane przez Zamawiającego po zużyciu danego asortymentu (na podstawie protokołu zużycia) tak, aby w „banku implantów” zawsze zdeponowany był asortyment w ilości określonej w protokole jak w zdaniu 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury tylko na zużyte przez Zamawiającego implanty, w terminie do 7 dni od daty zabiegu. dot. pakiet nr 1 3. Na wniosek Zamawiającego „bank implantów” może ulec rozszerzeniu. dot. pakiet nr 1 4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy zdeponować towar w „banku implantów”. 5. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 48 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia telefonicznie lub pisemnie lub za pomocą e-maila lub faksu. 6. Możliwość dostarczeń awaryjnych do 24 godzin od daty i godziny telefonicznego złożenia zamówienia telefonicznie lub pisemnie lub za pomocą e-maila lub faksu. 7. Zamawiający zastrzega sobie w ramach wartości umowy, prawo zmiany ilościowej asortymentu w danej podgrupie w zależności od potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach