Przetargi.pl
Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn - etap III

Gmina Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 261-41-51 , fax. 552 792 306
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwidzyn
  ul. Grudziądzka 30
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 261-41-51, fax. 552 792 306
  REGON: 17074776700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w urządzenia placu zabaw w następujących częściach: Część I: sołectwo Brokowo a) Zjazd linowy – 1 szt., b) Bujak statek – 1 szt., c) Bujak rybka - 1 szt., d) Przestawienie urządzenia fitness – 1 szt., Część II: sołectwo Gurcz a) Tablica do koszykówki ze słupem – 1 szt., Część III: sołectwo Korzeniewo a) Bujak motorek – 1 szt., Część IV: sołectwo Obory a) Zjazd linowy – 1 szt., Część V: sołectwo Ośno a) Huśtawka podwójna z siedziskiem dla maluszka – 2 szt., b) Ławka drewniana z oparciem – 3 szt., Część VI: sołectwo Pawlice a) huśtawka podwójna z siedziskiem dla maluszka – 1 szt., b) Piaskownica – 1 szt., Część VII: sołectwo Podzamcze a) Huśtawka wahadłowa podwójna MIX – 1 szt., Część VIII: sołectwo Rakowice a) Ogrodzenie drewniane (demontaż części i montaż) – 18 mb., b) Piaskownica – 1 szt., c) Karuzela tarczowa z kierownicą – 1 szt., d) Gra kółko i krzyżyk/labirynt – 1 szt., Część IX: sołectwo Rozpędziny a) Ścianka wspinaczkowa – 1 szt. Zamówienie składa się z dziewięciu części. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dziewięciu częściach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wykonawca wraz z ofertą składa odpowiednie certyfikaty potwierdzające obowiązujące normy i przepisy: PN-EN 1177 oraz PN-EN 1176. b. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach