Przetargi.pl
Doposażenie szkolnych pracowni IT na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676146 , fax. 41 3676141
 • Data zamieszczenia: 2020-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676146, fax. 41 3676141
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie szkolnych pracowni IT na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie szkolnych pracowni IT w związku realizacją przez Gminę Kielce projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 następujące Części - Zadania: Zadanie 1 – Dostawa sprzętów komputerowych (jednostek centralnych wraz z monitorami), sprzętów elektronicznych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”; Zadanie 2 – Zakup dwóch drukarek 3D wraz z filamentem na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”; Zadanie 3 - Zakup serwera wraz z przełącznikami oraz szafy teleinformatycznej na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”; Zadanie 4 – Zakup zestawów edukacyjnych – robotów do nauki programowania wraz z kompletem programów do nauki programowania na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wszystkie sprzęty objęte danym Zadaniem. Dostawa do dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Kielc: - Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, - Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) w zakresie poszczególnych Części - Zadań określa Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Sposób realizacji zamówienia, warunki rozliczenia - określają wzory umów stanowiące Załączniki nr 4.1 – 4.4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Zadanie 1 - 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100); Zadanie 3 - 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100); Zadanie 4 - 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 2. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; 3. zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); 4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach