Przetargi.pl
„Doposażenie pracowni GASTRO - III” w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZISŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZYCY ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, Ozorkowskie Przedmieście 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ZDZISŁAWA PASZKIEWICZA W ŁĘCZYCY
  Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  REGON: 100566603
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Doposażenie pracowni GASTRO - III” w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, niepowystawowego doposażenia pracowni szkolnej CKZiU w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Fachowcy to MY!”. 3.2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Fachowcy to MY!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0010/22.3.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, w szczególności dostawa wielofunkcyjnego pieca konwekcyjnego – 2 szt., kuchenek mikrofalowych – 2 szt., frytownic beztłuszczowych – 5 szt., termomixów – 6 szt., stołu chłodniczego z zestawem – 2 różne kpl., wędzarni elektrycznej z zestawem – 2 kpl., kuchni ceramicznej, podstawy neutralnej, ekspresu automatycznego – 3 szt., blenderu barowego z zestawem, frytkownicy z zestawem, zmywarki podblatowej, sokowirówki z zestawem, wyciskarki z zestawem, syfonów do bitej śmietany – 2 szt., urządzenia do gorącej czekolady z zestawem, mieszarki planetarnej z zestawem, obieraczki do ziemniaków, separatora do obieraczki, krajalnicy z zestawem, kotleciarek – 2 szt., szatkownicy do warzyw, zestawu tarcz do szatkownicy, blenderów ręcznych zestaw – 2 kpl., kontakt grill – 3 szt., zestawów noży z dodatkowym wyposażeniem – 7 kpl., shakerów do koktajli mlecznych – 3 szt., kostkarki do lodu, ekspresu automatycznego z zestawem, termosów stołowych – 5 zest., grill gazowy – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SWZ.3.4. Dostarczone urządzenia, wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia. Dostarczone wyposażenie musi być nowe i niepowystawowe, bez obciążeń prawami osób trzecich. 3.5. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją – ustawieniem przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 121 pkt 2) Ustawy pzp oraz sprawdzeniem poprawności działania w obecności pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. 3.6. Kod CPV: 39.31.40.00-6 – Przemysłowy sprzęt kuchenny, 39.31.20.00-2 – urządzenia do przygotowania żywności, 42.21.41.00-0 – piece kuchenne3.7. Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, to jest zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.3.8. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji dla danej pozycji przedmiotu zamówienia.3.9. Zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) jeżeli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.3.10. Dostarczone urządzenia, sprzęt musi spełniać następujące warunki:a) posiadać deklaracje CE,b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,c) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w załączniku nr 8 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Zamawiającego,d) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39314000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach