Przetargi.pl
Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kije – Fundusz Sołecki

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
  REGON: 52676500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kije – Fundusz Sołecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kije Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż nowych urządzenia placu zabaw i urządzeń komunalnych oraz przestawienie urządzenia już zamontowanego w m. Kije, działka nr 394/4 zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 1.1. nowe urządzenia placu zabaw: a) huśtawka wahadłowa podwójna - 1szt. elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego zawierająca jedno siedzisko kubełkowe, a drugie siedzisko płaskie b) kostka gimnastyczna - 1 szt. elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego góra wykonana z przeplotni z lin polipropylenowych zawierająca co najmniej : dwie ścianki wspinaczkowe z płyty, ściankę z lin polipropylenowych, dwie drabinki, kółka do podciągania, rurę do podciągania, c) ławka z oparciem - 1 szt. d)stojak na rowery 5- stanowiskowy - 1 szt. 1.2.przestawienie tj. demontaż już istniejącego urządzenia tj. bujaka i ponowny jego montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zdjęcia urządzeń są zdjęciami poglądowymi. 2. Montażu urządzeń placu zabaw i urządzeń komunalnych opisanych powyżej oraz przestawienia urządzenia już zamontowanego, należy dokonać z zachowaniem następujących warunków szczegółowych: a) Elementy metalowe urządzeń muszą być ocynkowane i malowane proszkowo. b) Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. c) Do łączenia elementów należy stosować śruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami, a tam, gdzie jest to niemożliwe, nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1. d) Elementy kolorowe dekoracyjne powinny być wykonane z płyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej, odporne na działanie czynników atmosferycznych, zadrapania, czy uderzenia. e) Urządzenie musi mieć naniesioną tabliczkę znamionową z informacjami o roku produkcji, nazwie producenta, kodem urządzenia i o zgodności z normą bezpieczeństwa. f) Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN. Dostarczone urządzenie musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN. g) Wykonawca zapewni dostarczenie urządzenia transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. h) Wykonawca uporządkuje teren po zamontowaniu urządzenia (usunie powstałe odpady i wyrówna teren przy montowanym urządzeniu). 3. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania placu zabaw w miejscowości Kije do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 9. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności: 1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ust. powyżej, 2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ust. powyżej, 3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ust. powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia. 10. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 3.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach