Przetargi.pl
„Dokumentacje geodezyjno-prawne”

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20074 Lublin, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2018-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dokumentacje geodezyjno-prawne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 Przedmiotem zamówienia jest regulacja stanu prawnego dla działek ewidencyjnych 19 Turka gm. Wólka; oraz regulacja stanu prawnego działki 1798 wchodzącej w skład obecnej działki nr 3147 położonej w obrębie ewidencyjnym 19 Turka gm. Wólka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101). część 2 Przedmiotem zamówienia jest regulacja stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 19-Turka gm. Wólka, ujawnionej w KW LU1I/00085368/4 na podstawie Aktu Własności Ziemi GUu451/7094/76 Wykonanie powyższych dokumentacji geodezyjno-prawnych niezbędne jest do doporowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3. Badanie ksiąg wieczystych działek, 4. Sporządzenie dokumentacji w celu doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi. 5. Zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie . część 3 Przedmiotem zamówienia jest regulacja stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 288 o pow. 0,26 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 13 – Podole II gm. Bełżyce; Aktualizacja zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej i starej ewidencji gruntów. część 4 Przedmiotem zamówienia jest regulacja stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 75 o pow. 2,32 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 10 - Matczyn gm. Bełżyce. Aktualizacja i podział działki zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej i starej ewidencji gruntów. część 5 Przedmiotem zamówienia jest regulacja stanu prawnego działek ewidencyjnych nr 486/2, 594/1, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 4 Ciecierzyn gm. Niemce, celem doporowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3. Badanie ksiąg wieczystych działek, 4. Sporządzenie dokumentacji w celu doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi. 5. Zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie . część 6 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zgodnie z obowiązującymi w zakresie przepisami, projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów dla 3 działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu lubelskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowania projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Położenie obiektu - gmina Bełżyce - 1 działka; gmina Borzechów - 2 działki Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1.Analiza materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. 2.Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjne w terenie w obecności właścicieli gruntów, po prawidłowym ich zawiadomieniu zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów /Dz. U. z 2012 r., poz. 1246/. 3.Sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji, 4.Dokonanie pomiaru sytuacyjnego zmienionych konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych, zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji 5.Sporządzenie i przekazanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego, 6.W przypadku stwierdzenia zmian w klasyfikacji gruntów należy dostarczyć Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji uwierzytelnionej na zasadach rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych / Dz. U. z 2014 r., poz. 914/. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. 4. Termin wykonania zamówienia: 1) cz. 1-2: w przedziale od 70 dni do 105 dni od dnia podpisania umowy, 2) cz. 3-5: w przedziale od 70 dni do 110 dni od dnia podpisania umowy, 3) cz. 6: w przedziale od 80 dni do 110 dni od dnia podpisania umowy. Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. uwaga - dotyczy cz. 6: Ad. III.3) 1. oświadczenie pn. "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu". Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w cz. 6, o których mowa w sekcji III.1) - nie wymaga odnośnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Moduł formularza ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje możliwości wyboru (rozdzielenia) oświadczeń

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach