Przetargi.pl
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spełniającego wszystkie wymogi wynikające z polskiego prawa obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych ) wydanej przez organ I instancji, dla zadania pn.: „Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji.” 1.1. Opis stanu istniejącego: Ul. Zwierzyniecka - droga gminna nr 103815 O zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej - ulica jednokierunkowa, jezdnia szerokości ok. 3 m nawierzchnia asfaltowa na kostce brukowe, dwustronny chodnik z płyt betonowych o szerokości nie odpowiadającej wytycznym, - istniejące oświetlenie drogi własność TAURON, - teren objęty planowaną strefą zamieszkania. 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić rozbudowę drogi publicznej w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 5,5 m z ruchem dwukierunkowym obsługującym budynki mieszkalne i instytucje zlokalizowane przy tej ulicy. 2. Z uwagi na istniejącą zabudowę należy opracować analizę ruchu i wydzielić pas drogowy o szerokości 8,0 m. 3. Dla geometrii drogi należy uzyskać pozytywną opinię Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola 4. Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 5. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w MZD w Opolu. 6. Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty. 7. Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 8. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 1.3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 1) Opracowanie koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym 2) Złożenie koncepcji do Urzędu Miasta Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do zaopiniowania zaproponowanego rozwiązania, 3) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 4) Badania geotechniczne gruntu, 5) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD. 6) Projekt podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, 7) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 8) Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek zostanie podpisany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Powierzchnie działek we wniosku powinny być wpisane w oparciu o uzyskane wypisy z rejestru gruntów lub opracowane mapy podziałowe. 9) Opracowanie projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży, 10) Sporządzenie: a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 11) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 12) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 13) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: a) wykazu projektów, b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową, Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy, 1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 1) koncepcja do zaopiniowania – 2 egz. 2) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. 3) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 4) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. – 4 egz. 5) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 6) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 7) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 8) specyfikacje techniczne - 4 egz. 9) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, geologia, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt budowlany, projekty podziału działek, wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz., Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia). 1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 13.12.2019 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wydaną przez organ I instancji, UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); (2) W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (3) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach