Przetargi.pl
„Dokumentacja na remont korekcji stopniowej na potoku Koszarawa w km 0+300-3+764 w m. Żywiec”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dokumentacja na remont korekcji stopniowej na potoku Koszarawa w km 0+300-3+764 w m. Żywiec”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny technicznej wraz ze sposobem usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego 9 stopni betonowych na potoku Koszarawa w m. Żywiec, pow. żywiecki, woj. Śląski w km 0+300-3+764 w tym: a. Stopień nr 1 w km 0+300, lok. rejon Amfiteatru – kładka dla pieszych w m. Żywiec; b. Stopień nr 2 w km 0+800, lok. rejon klubu sportowego Łucznik w m. Żywiec; c. Stopień nr 3 w km 1+248, lok. rejon ul. Grojec w m. Żywiec; d. Stopień nr 4 w km 1+656, lok. rejon Most Sporyski w m. Żywiec; e. Stopień nr 5 w km 2+244, lok. rejon Zajazdu Dębina w m. Żywiec; f. Stopień nr 6 w km 2+494, lok. rejon mostu Trzebińskiego w m. Żywiec; g. Stopień nr 7 w km 2+941, lok. rejon składu materiałów budowlanych w m. Żywiec; h. Stopień nr 8 w km 3+265, lok. rejon os. Kopernika w m. Żywiec; i. Stopień nr 9 w km 3+764, lok. rejon ul. Nadrzecznej w m. Żywiec. Opracowanie oceny technicznej wraz ze sposobem usunięcia nieprawidłowości powinno dotyczyć każdego z 9 stopni betonowych osobno, uwzględniając: 1. Wykonanie 5- letniej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej dla każdego stopnia osobno. 2. Wykonanie 1-rocznej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej dla każdego stopnia osobno. 3. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, obejmujący każdy stopień wraz z odcinkiem 50 m. w górę i dół od osi każdego stopnia. 4. Inwentaryzację stanu technicznego elementów konstrukcyjnych każdego stopnia wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych obejmujący każdy stopień wraz z odcinkiem 50 m. w górę i dół od osi każdego stopnia. 5. Badanie jakości materiałów budujących każdy z 9 stopni osobno. 6. Proponowane rozwiązania projektowe w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych dla każdego z 9 stopni betonowych osobno. 7. Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne dla każdego stopnia. 8. Obliczenie objętości nadmiaru pospółki znajdującej się w obrębie każdego stopnia osobno, której usuniecie zapewni prawidłowy przekrój hydrauliczny koryta. 9. Dokumentacja fotograficzna. 10. Harmonogram pilności wykonania remontu poszczególnych stopni z rozbiciem na trzy etapy : najpilniejsze (okres wykonania remontu do 2 lat), pilne (okres wykonania remontu do 5 lat), pozostałe (okres wykonania remontu po 5 latach). 11. Przygotowanie części przedmiarowo-kosztorysowej wykonania remontu dla każdego stopnia osobno. 12. Przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego stopnia osobno. 13. Wypisy z rejestru gruntów. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu opracowania: 1. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa - opracowana w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej. 2. Inwentaryzację stanu technicznego elementów konstrukcyjnych każdego stopnia wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych obejmujący każdy stopień wraz z odcinkiem 50 m. w górę i dół od osi każdego stopnia,- opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (tekst w formacie DOC, rysunki w formacie DWG oraz dodatkowo wszystko w formacie PDF). 3. Badanie jakości materiałów budujących każdy z 9 stopni osobno,– opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej. 4. Proponowane rozwiązania projektowe w zakresie usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego wraz z wykonaniem przekrojów poprzecznych i podłużnych dla każdego z 9 stopni betonowych osobno – opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej. 5. Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne dla każdego stopnia - opracowane w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej. 6. Dokumentacja fotograficzna - w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej. 7. Wypisy z rejestru gruntów - w 3 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71621000-7 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej, 71354000-4 Usługi sporządzania map Lokalizacja: Potok Koszarawa w km 0+300- 3+764 w m. Żywiec.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71311100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.2 Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą: 10.2.1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. 10.2.2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik; 10.2.3 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 10.2.4 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ), aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu; 10.2.5 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach