Przetargi.pl
„Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu miejscowości Stołowacz”

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, Widowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 858 332 684 , fax. 858 332 685
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
  Widowska 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 858 332 684, fax. 858 332 685
  REGON: 50667320000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu miejscowości Stołowacz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B długości około 3,950 km. 2.Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz Ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ z informacją o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) wypełniony Formularz Cenowy – załącznik Nr 2 do SIWZ; 3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 5 do SIWZ (przekazywany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp); 4) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik Nr 6 do SIWZ; 5) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów; 6) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach