Przetargi.pl
Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do pomieszczeń studenckich w Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Część 2 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją krzeseł z odkładanym blatem do pomieszczeń Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Część 3 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją mebli biurowych do Biura Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Opis wymagań ogólnych związanych z wykonaniem zamówienia zawiera załącznik nr 2, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne, specyfikę asortymentową, ilość i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach zawiera załącznik nr 3, oceniane warunki gwarancji zawiera załącznik nr 4, wymiary pomieszczeń, szkice i rysunki mebli zawiera załącznik nr 13 (dot. części 1 i 3), odpowiednio dla każdej części zamówienia. Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Opis wymagań ogólnych związanych z wykonaniem zamówienia Załączniki nr 2 3. Wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne, specyfika asortymentowa Załączniki nr 3 4. Tabela oceny okresu gwarancji Załączniki nr 4 5. Formularz cenowy Załączniki nr 5 6. Oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 6 7. Oświadczenie DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Załącznik nr 7 8. Opcjonalnie: wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców – jeżeli dotyczy Załącznik nr 14 9. Opcjonalnie: zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy Załącznik nr 9 10. Opcjonalnie: pełnomocnictwo Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. II. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ III. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykaz dostaw wraz z dowodami – dotyczy części 1 i 3 Załącznik nr 8 2. Materiały informacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 3. Certyfikaty lub atesty potwierdzające wytrzymałość zawiasów i prowadnic, atesty higieniczne wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ – dotyczy części 1 i 3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach