Przetargi.pl
Dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27552 Baćkowice, Baćkowice
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 868 62 04 , fax. 15 868 62 04
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baćkowice
  Baćkowice 84
  27552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 868 62 04, fax. 15 868 62 04
  REGON: 83040981500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://backowice-gmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonanie robót należy wykonać w oparciu o projekt budowlany i specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót zwana dalej dokumentacją. Załączona dokumentacja odnosi się do zakresu szerszego niż przedmiot zamówienia objęty niniejszym postepowanie. Dlatego też Wykonawca dokonując wyceny zakresu rzeczowego do wykonania, zobowiązany jest zmniejszyć zakres robót który będzie wykonywany. Zakres robót który należy uwzględniać w zaoferowanej cenie określa przedmiar robót. Przedmiot zamówienia obejmuje : Dokończenie budowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baćkowice Projektowany budynek ma docelowo pełnić funkcję budynku produkcyjno-magazynowego. Do pozwolenia na budowę określa się funkcję podstawową jako magazynowa z przeznaczeniem na magazynowanie tekstyliów. z założonym wstępnie obciążeniem ogniowym do 1000mJ/m2. Na parterze w części południowej zlokalizowano zespól szatni z umywalniami i sanitariatami oraz pomieszczenia techniczne, w tym kotłownię gazową. Stołówka pracownicza, zlokalizowana została na piętrze i z przeznaczeniem do korzystania jednorazowo przez 20 osób. Pracownicy mają spożywać posiłki przyniesione z domu, przechowywane w oddzielnych półkach w pom. stołówki. Poza pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi w budynku zlokalizowano pom. techniczne i głównie wielkoprzestrzenne pomieszczenia magazynowe. W budynku zaprojektowano windę towarową przelotową o wymiarach umożliwiających transport towaru. Budynek wolnostojący, na planie literki „L” o wym. zewn 42,00m x 29,25 m . Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty blachą płaską ułożoną na rąbek stojący, o kącie nachylenia połaci 25 stopni. Dach wielospadowy, symetryczny, z kalenicą usytuowaną równolegle i prostopadle do drogi o nr ewid. 180/1. Główne wejście od zachodu. Od północy dostawa towaru. Od wschodu odbiór towaru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach