Przetargi.pl
Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi – nasadzenia, z podziałem na dwie części: Część 1: „Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej w Rumi – nasadzenia”, Część 2: „Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej w Rumi – nasadzenia”.

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 719 410 , fax. 586 796 517
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 586 719 410, fax. 586 796 517
  REGON: 52525700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rumia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi – nasadzenia, z podziałem na dwie części: Część 1: „Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej w Rumi – nasadzenia”, Część 2: „Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej w Rumi – nasadzenia”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi – nasadzenia, z podziałem na dwie części: Część 1: „Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Różanej w Rumi – nasadzenia”, Część 2: „Dodatkowe zazielenienie terenu przy ul. Topolowej w Rumi – nasadzenia”. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.”Zielona Wyspa-rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Oś Priorytetowej II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.05.00-0037/16-00. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone przy opisach poszczególnych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7 100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100), w tym: Część 1 – 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100), Część 2 – 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100). W przypadku składania oferty na dwie części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Formularz cenowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 1a/1 i 1a/2 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach