Przetargi.pl
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wykonanie nawierzchni dojazdów i dojść do budynków z kostki betonowej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych im. Janusza Korczaka w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Marii Konopnickiej
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 41 38 315 07 , fax. 41 38 315 07
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych im. Janusza Korczaka w Miechowie
  ul. Marii Konopnickiej 15
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 41 38 315 07, fax. 41 38 315 07
  REGON: 35690163500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wykonanie nawierzchni dojazdów i dojść do budynków z kostki betonowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ulicy Konopnickiej 15 w Miechowie W szczegółowy zakres robót do wykonania wchodzą, następujące roboty: • Zeskrobanie ze ścian zewnętrznych farby w ilości około 600m2 • Zeskrobanie farb z gzymsów oraz ościeży okiennych i drzwiowych zewnętrznych • Oczyszczenie i odgrzybienie ścian zewnętrznych wraz z przetarciem istniejącego w ilości około 35% powierzchni • Osadzenie na istniejących otworach wentylujących kratek wentylacyjnych w ilości 89szt • Wymiana na nowe elementów zamontowanych na ścianach i zewnętrznych takich jak oprawy świetle. wyłączniki, drzwiczki • Demontaż istniejącej okładki gzymsów z dachówki z wykonaniem obróbki blacharskiej z blachy powlekanej • Zagruntowanie powierzchni ścian, gzymsów i ościeży ora', malowanie dwukrotne farbami termoizolacyjnymi • Odbicie tynku z cokołu budynku w ilości około 70m2 • Zagruntowanie zaprawą cementową oraz wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego na ścianach cokołu jako podłoże pod okładkę płytami • Wykonanie okładki ścian cokołu płytami gres polerowany • Wykonanie obróbki z blachy powlekanej na połączeniu cokołu i ściany • Wykonanie robót remontowych na ścianach zejścia do części podpiwniczonej • Wykonanie robót wykończeniowych t.j. montaż rur spustowych zdemontowanych na czas wykonywania robót, wykonanie i montaż zadaszeń i nad drzwiami zewnętrznymi z płyt poliwęglanowych na konstrukcji stalowej, roboty malarskie • uzupełnienie opaski przy ścianach budynku Zadanie 2 Wykonanie nawierzchni dojazdów i dojść do budynków z kostki betonowej Obiekt Centrum Administracyjnego Do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych im. Janusza Korczaka usytuowany jest w miejscowości Miechów przy ulicy Konopnickiej nr 15. W skład obiektu wchodzą dojścia i dojazdy do poszczególnych budynków. W chwili obecnej dojazd od ulicy Traugutta do budynku nr 2 wykonany jest jako gruntowy, a od budynku nr do budynku nr 1 (budynek główny) wykonany był jako asfaltowy. Nawierzchnia asfaltowa w wyniku długotrwałego użytkowania została zniszczona. W ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnę dojazdów i dojść do budynków z kostki betonowej grubości 8cm. . W szczegółowy zakres robót do wykonania wchodzą następujące roboty: I. Na odcinku od bramy wjazdowej z ulicy Traugutta do budynku nr 2 : • Wykonanie koryta pod nawierzchnię wraz z wywiezieniem powstałego urobku • Montaż krawężników betonowych o wym. 10x25cm na betonowej ławie w ilości 167m • Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej grubości 28cm • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w ilości 515,5m2 Na odcinku od budynku nr 2 do budynku nr 1 (budynku głównego): • Rozebranie istniejących obrzeży betonowych • Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych • Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniem gruzu • Wyprofilowanie istniejącego koryta pod nawierzchnię • Regulacja wysokości studzienki kanalizacyjnej • Montaż krawężników betonowych o wymiarze 10x25cm na betonowej ławie w ilości 125mb • Uzupełnienie górnej warstwy podbudowy z kruszywa o grubości 8cm • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w ilości 342,25m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Zadanie 1: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) Zadanie 2: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach