Przetargi.pl
Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni

Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin" ogłasza przetarg

 • Adres: 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5459800 , fax. 022 6491299
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin"
  ul. Nowoursynowska 84
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5459800, fax. 022 6491299
  REGON: 01033732900016
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.natolin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa ogrodu zimowego w konstrukcji szkieletowej metalowej z elewacją ze szkła do istniejącego budynku dawnej stajni w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 84. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowią następujące dokumenty: 1) Projekt zagospodarowania terenu; 2) Projekt wykonawczy: Architektura, 3) Projekt wykonawczy: Konstrukcja, 4) Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne, 5) Projekt wykonawczy: Instalacje sanitarne, 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 7) Przedmiar robót, 8) Rzut terenu z naniesioną tymczasową drogą dojazdową oraz miejscem na zaplecze budowy, 9) Rzut budynku dawnej stajni z naniesionym miejscem wykonania tymczasowej przegrody zabezpieczającej pozostałe pomieszczenia w tym budynku na czas budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach