Przetargi.pl
Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola

MIASTO OPOLE ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, ul. Rynek 1A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 704
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO OPOLE
  ul. Rynek 1A
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 704
  REGON: 53141266800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na czyszczeniu wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych na terenie miasta Opola. Zakres prac obejmuje:1.1. Ręczne lub mechaniczne odmulenie dna studni wraz z wywozem namułu;1.2. Oczyszczanie krat z nieczystości wraz z ich zebraniem i wywozem;1.3. Czyszczenie przykanalików wraz z wywozem namułu;1.4. Czyszczenie koryt liniowych wraz z wywozem namułu;1.5. Interwencyjne czyszczenie wpustów na zgłoszenie Zamawiającego*.* interwencyjne czyszczenie wpustów będzie się odbywać na wniosek Zamawiającego przesłany Wykonawcy e-mailem na adres wskazany przez Wykonawcę, lub przekazany telefonicznie na wskazany numer przez Wykonawcę. Odwodnienia liniowe obejmują rejon wiaduktu na ul. Ozimska / Rejtana oraz podziemne przejścia dla pieszych.Szacunkowa ilość usług objętych zamówieniem określona jest w Załączniku Nr 1 do Projektu umowy.Ewidencja wpustów ulicznych określona jest w Załączniku Nr 2 do Projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90470000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach