Przetargi.pl
Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach wraz z transportem i utylizacją odpadów

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3427831 , fax. 94 4324328
 • Data zamieszczenia: 2020-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3427831, fax. 94 4324328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach wraz z transportem i utylizacją odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu wpustów ulicznych, separatorów i urządzeń podczyszczających na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach wraz z transportem i utylizacją odpadów. 2. Zamawiający poprzez sformułowanie „usługa” rozumie czyszczenie drogowych urządzeń odwadniających tj. separatorów i urządzeń podczyszczających, mające na celu usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego w postaci substancji ropopochodnych piasku, namułu, błota itp. utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 3. Zakres prac dla wszystkich lokalizacji separatorów i urządzeń podczyszczających obejmuje: ¬ - otwarcie włazów i sprawdzenie ich stanu, ¬ - usunięcie zgromadzonych w osadniku i separatorze z wszelkich zanieczyszczeń, ¬ - czyszczenie instalacji separatorów substancji ropopochodnych (osadnik, separator), mycie ciśnieniowe podłoża oraz ścian, oraz systemu filtracyjnego, ¬ - wypompowanie zanieczyszczeń z separatora i osadnika przy użyciu wozu specjalistycznego, ¬ - sprawdzenie stanu technicznego filtrów, ¬ -wykonanie dokumentacji fotograficznej - Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji fotograficznej przed oraz po wykonaniu usługi potwierdzającej fakt wykonania usługi. Dokumentacja fotograficzna z opisem do konkretnego wyczyszczonego urządzenia (lokalizacja) stanowić będzie integralną część protokołu odbioru usługi. ¬ - zagospodarowanie wytworzonych odpadów wraz z wywozem i utylizacją, ¬ - zamknięcie włazów i właściwe zabezpieczenie terenu, ¬ - uprzątnięcie terenu, ¬ - sporządzenie protokołu wykonania usługi. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90430000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. figurują w Rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (BDO), prowadzonym przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm.). 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, aktualną decyzję winien posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej oryginał ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oferta winna zawierać: 1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący załączniki nr 1 do rozdziału B SIWZ), 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (stanowiące załącznik nr 2 do rozdziału B SIWZ), 3) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (stanowiące załącznik Nr 3 do rozdziału B SIWZ), 4) Formularz cenowy (stanowiący załączniki nr 4 do rozdziału B SIWZ), 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszę złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach