Przetargi.pl
Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji” zgodnie z wymaganiami jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz.U. 2019 poz. 595. 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie, w szczególności do: 1) Ustalenia z Zamawiającym harmonogramu prac (czas i termin czyszczenia poszczególnych systemów): a) I etap - połowa wartości zadania będzie realizowana w 2020r, za termin realizacji I etapu przyjmuje się uzgodniony termin czyszczenia ostatniej z zakwalifikowanych do I etapu instalacji wentylacyjnej, b) II etap - druga połowa będzie realizowana w 2021r., za termin realizacji II etapu przyjmuje się uzgodniony termin czyszczenia ostatniej z zakwalifikowanych do II etapu instalacji wentylacyjnej 2) Rozpoczęcie prac przy każdym z czyszczonych systemów zostanie poprzedzone wprowadzeniem Wykonawcy na obszar realizowanych prac (wprowadzenie przez Zamawiającego przy współudziale firmy nadzorującej bieżącą eksploatację, mające na celu ustalenie stanu instalacji przed rozpoczęciem prac) 3) Po zakończeniu prac przy każdym z systemów przeprowadzony będzie odbiór. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację (zdjęcia, filmy, badania mikrobiologiczne) potwierdzającą prawidłowe przeprowadzenie czyszczenia systemów. 4) Inspekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem (dokumentacja fotograficzna, filmowa), 5) Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych, 6) W przypadku braku otworów rewizyjnych wykonanie ich w kanałach oraz założenie atestowanych klap rewizyjnych. 7) Jeżeli to konieczne montaż włazów rewizyjnych w sufitach kartonowo – gipsowych, 8) Oznaczenie miejsca położenia przepustnic, po czyszczeniu nastawienie ich pierwotnych pozycji, 9) Czyszczenie metodą mechaniczna z odciągiem zanieczyszczeń wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych (wraz z czerpniami i wyrzutniami) oraz pozostałych elementów systemu takich jak: kratki wentylacyjne, anemostaty, przepustnice itp. Do czyszczenia należy użyć szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni. Szczególną ostrożność należy wykazać w miejscach osadzenia wszelkiego rodzaju czujników i elementów automatyki (przetworniki prędkości, ciśnienia, regulatory wydatków powietrza, klapy pożarowe itp.) 10) Mycie, czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wentylatorów, 11) Wymiana filtrów znajdujących się w centralach wentylacyjnych. 12) Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy. 13) Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych oraz zużytych filtrów. 14) Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem medycznym lub biobójczym posiadającym aktualne atesty PZH. 15) Pobranie próbek do badań mikrobiologicznych (badania mikrobiologiczne powinny być przeprowadzone na każdym z systemów metodą odciskową), 16) Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej po każdym z dwóch etapów realizacji czyszczenia ( I etap – 50 % wartości zadania – realizacja w 2020 roku, II etap następne 50 % wartości zadania – realizacja w 2021 roku. Wartość całego zadania określona jest w dostarczonym przez Wykonawcę formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy ): - zapis na płycie CD widoku kanałów (przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji) - prawidłowy wynik badań mikrobiologicznych (dla każdej czyszczonej instalacji) przeprowadzonych po wykonaniu usługi czyszczenia. Badania mikrobiologiczne powinny być przeprowadzane bezzwłocznie po zakończeniu czyszczenia każdego z systemów metodą odciskową; 17) W przypadku negatywnego wyniku badań laboratoryjnych – ponowna dezynfekcja w terminie do 2 dni od otrzymania przez Wykonawcę negatywnych wyników badań do skutecznego dokonania dezynfekcji. 18) Po zakończeniu prac, pisemne zgłoszenie każdego z dwóch etapów do odbioru. 3. Zamawiający dopuszcza: a) złożenie ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w postaci elektronicznej zawarty został w ust XII SIWZ. b) złożenie ofert w formie papierowej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w postaci papierowej zawarty został w ust XII SIWZ. 4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 7 a powyżej. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 3) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób określonym w załączniku do umowy. 4) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: konserwacja urządzeń, przegląd urządzeń, naprawa urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykład zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 powyżej. 5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 9. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12. Dokument, o których mowa w ust. 11 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 11 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 12 powyżej stosuje się odpowiednio. 14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. 17. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na platformie zamawiającego, pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk (dla wszystkich wykonawców, nie zależnie od tego czy oferta została złożona w formie tradycyjnej czy elektroniczne).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach