Przetargi.pl
Częściowe dostosowanie Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ogłasza przetarg

 • Adres: 25-310 Kielce, ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 34 439 82 , fax. 41 34 439 82
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 5 5
  25-310 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 34 439 82, fax. 41 34 439 82
  REGON: 00069506000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Częściowe dostosowanie Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowych robót adaptacyjnych do wymogów przeciwpożarowych. Impregnacja konstrukcji drewnianych oraz wymiana i montaż hydrantów wewnętrznych dla Budynku szkoły zgodnie z projektem w zakresie: Część I Impregnacje ogniochronna elementów drewnianych preparatem o charakterze ogniochronnym i biochronnym na korytarzach budynku szkoły, klatce schodowej oraz dwóch ścianach sali gimnastycznej na powierzchni 880,00 m2 (zalecany obmiar własny) Po wykonaniu impregnacji należy wystawić stosowną dokumentację podpisaną przez uprawnionych specjalistów. Dokumentacja ma być potwierdzeniem dla Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających §258.1 i 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Część II Rozbudowa instalacji ppoż. Istniejących hydrantów wewnętrznych wraz z wymianą części istniejących hydrantów 1 demontaż istniejących hydrantów wewnętrznych wraz z osprzętem, 2 demontaż istniejących skrzynek hydrantowych, 3 wykucie wnęk w murach pod montaż skrzynek hydrantowych, 4 montaż skrzynek hydrantowych naściennych 4 szt. 5 montaż szafek hydrantowych kompletnych wnękowych - 5 szt. 6 wykonanie prób szczelności instalacji, ciśnienia, wydajności, 7) uzupełnienia, zamurowania otworów, uzupełnienie uszkodzeń tynku, 8) przywrócenie ścianom wokół hydrantów stanu pierwotnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwojka.org

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną