Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011

Gmina Wiślica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3792106 , fax. 041 3722128
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiślica
  ul. Okopowa 8 8
  28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3792106, fax. 041 3722128
  REGON: 00055173400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 1 dotyczy dowozu dzieci do szkół z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony na niżej podanych trasach:. Trasa nr 1: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 25 osoby, - Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowa w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec - 84 osoby - (docelowo). Trasa nr 2: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy około16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Łatanice do Szkoły Podstawowej w Hołudzy - 21 osoby - Przewóz dzieci z miejscowości Gluzy, Chotel Czerwony Gaj, Poddębie, Zagórze do Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym - 18 osób. - Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony - 61 osób - (docelowo) Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00) 2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 2 dotyczy dowozu i odwozu dzieci z miejscowości: Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki. Trasa: Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (dojazd do posesji Pana Lasaka), Wiśniówki (obok przetwórni), Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 18 osób. 2.1 Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00) 2.2 Odowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na w/w trasie - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około 18 osób w terminie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki godzina rozpoczęcia odwozu 14:15:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601170001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną