Przetargi.pl
Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie

Gmina Fałków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-260 Fałków, ul. Zamkowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 447 873 535 , fax. 447 873 535
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fałków
  ul. Zamkowa 1 A
  26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie
  tel. 447 873 535, fax. 447 873 535
  REGON: 59064806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.falkow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących: - częściową rozbiórkę istniejącego budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej, - odbudowę nowego budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej, - budowę instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej w budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej, - przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, - przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, - przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej, - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kW na połaci dachowej. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w Projekcie Technicznym robót a także oraz pomocniczo w przedmiarach. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy. Przygotowane na podstawie przedmiarów kosztorysy ofertowe, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Należy zamontować materiały wskazane w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. (uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Termin wykonania: do 15.06.2021r Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, wg formuły spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach