Przetargi.pl
CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.

Gmina Stawiguda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 126 475 , fax. 895 126 910
 • Data zamieszczenia: 2021-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiguda
  ul. Olsztyńska 10
  11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 126 475, fax. 895 126 910
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.stawiguda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje budowę traktu pieszo-rowerowego o długości około 2680m przy drodze powiatowej, łączącej miejscowości Bartąg oraz Ruś w zakresie wykonania nawierzchni oraz robót towarzyszących. Roboty obejmują: - roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu, - wykonanie prac ziemnych, - wykonanie konstrukcji nawierzchni traktu z kostki betonowej bezfazowej, - wykonanie krawężników i obrzeży, -wykonanie zjazdów, - prace wykończeniowe i towarzyszące Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg - [załącznik nr 10 do siwz],który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót[załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 3) przedmiary robót -element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach