Przetargi.pl
Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt”. Część II „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską – projekt”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275 , fax. +48412738275
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, fax. +48412738275
  REGON: 291009892
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt”. Część II „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską – projekt”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt część I; opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską – projekt część II; w ramach zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-II zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ). Zaprojektowany obiekt po zrealizowaniu przeznaczony będzie dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na części I - II na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (tylko przelewem na niżej wymienione konto bankowe Zamawiającego), poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wiele części zamówienia wadium należy wnieść osobno na poszczególne części zamówienia. Wadium dla części I w wysokości: 4.000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu – przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: WADIUM na przetarg Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Wadium dla części II w wysokości: 1.400,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu – przelewem na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: WADIUM na przetarg Część II „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską – projekt” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg Część II „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską – projekt”, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w postępowaniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na części I-II winna zawierać co najmniej: wypełniony formularz OFERTA, wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach