Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II - obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody

Gmina Jędrzejów ogłasza przetarg

 • Adres: 28300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 861 010 , fax. 413 861 267
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jędrzejów
  ul. 11 Listopada
  28300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 861 010, fax. 413 861 267
  REGON: 29100977400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl, www.jedrzejow.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II - obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II - obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody” w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę: a). sieci wodociągowej na obszarze sołectwa Mnichów o łącznej długości około 10,9 km wraz z odejściami (sięgaczami) w ilości około 245 sztuk oraz hydrantami w ilości około 82 sztuk. b). ujęcia wody o wydajności Qe = 50 m³/h. Ujęcie wody stanowi studnia głębinowa i stacja wodociągowa (zbiornik wyrównawczy nadziemny, zestaw pompowy II ⁰ w budynku kontenerowym) c). sieci energetycznej wraz ze złączem i opomiarowaniem o długości około 80 m o zaopatrzeniu mocy poniżej 10 kW dla potrzeb zasilania stacji wodociągowej w energię elektryczną Uwaga: Podana ilość odejść (sięgaczy) do granic nieruchomości oraz hydrantów jest orientacyjna. Projektant winien rozważyć zaprojektowanie sięgaczy wodociągowych do wszystkich zabudowanych posesji przy budowanej sieci oraz uzyskać pisemne uzgodnienia z właścicielami lokalizacji miejsca włączenia nieruchomości do wodociągu. Zakres realizacji powyższych prac planowany jest na działkach o nr ewid. gruntu: 980, 986, 985, 992, 991, 941/2, 1255/3, 1255/1, 1255/4, 956, 958/2, 960/2, 966/1, 966/4, 942, 1052/2, 960/14, 961/1, 961/3, 965/4, 1225, 966/5, 954, 945 obręb 0021 Mnichów i 192 obręb 0003 Brus. Uwaga: Zamawiający informuje, iż na żądanie gminy Jędrzejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody i niezbędna infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo Zamawiający nadmienia, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskał decyzję WOO-I.4260.51.2017.KSz.13 z dnia 07.03.2018r.o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje łącznie wykonanie: a). dokumentacji projektowej, obejmującej swoim zakresem: - pozyskanie wszelkich stosownych map, opinii, pozwoleń, uzgodnień i oświadczeń niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz do realizacji inwestycji, - wykonanie zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa, projektu budowlanego w ilości odpowiedniej do trybu uzyskiwania zgody na realizację zadania wraz z uzyskaniem tej zgody w formie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót, - dostarczenie w/w dokumentacji w wersji elektronicznej, w formacie .pdf lub .doc., dokumentacja w wersji elektronicznej winna być tożsama z wersją papierową dokumentacji stanowiącej załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót, - pełnienie nadzoru autorskiego w okresie trwania robót i w terminach odbiorów tych robót. b). robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów i budowie ujęcia wody. c). dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz czynności administracyjnych pozwalających uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody.”– stanowiącą załączniki nr 11 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia stanowi drugi etap operacji pn.: „Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowana ze środków krajowych i unijnych tj. EFRROW na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a). pieniądzu; b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c). gwarancjach bankowych; d). gwarancjach ubezpieczeniowych; e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017r. poz. 1089) . 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z dopiskiem „Wadium w przetargu na Budowę sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów – etap II - obejmujący budowę sieci wodociągowej w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody”. Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku wykonawcy jak i w banku zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium. 5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a). w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b). w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Poza powyższymi zapisami, z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, dopuszcza się jego złożenie w oddzielnej kopercie. 8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2). do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: a). oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał b). oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał c). w przypadku wystąpienia okoliczności kiedy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Wykonawca złoży: - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt. 2 lit a). - informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt. 2 lit b). – oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca - stosowne zobowiązania do oddania mu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał 3). pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie. 4). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.jedrzejow.eobip.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach