Przetargi.pl
Część 1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Gatniki, Małachów, Niebo-Piekło, Sielpia Wielka i Wincentów, w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA. Część 2 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnych- map do celów prawnych wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych dla działek położonych w gminie Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Stąporków.

Powiat Konecki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 372 41 34 , fax. 0-41 372 83 20
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Konecki
  ul. Staszica 2
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 372 41 34, fax. 0-41 372 83 20
  REGON: 29100938900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część 1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Gatniki, Małachów, Niebo-Piekło, Sielpia Wielka i Wincentów, w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA. Część 2 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnych- map do celów prawnych wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych dla działek położonych w gminie Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Stąporków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Gatniki, Małachów, Niebo-Piekło, Sielpia Wielka i Wincentów, w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA. Część 2 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnych- map do celów prawnych wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych dla działek położonych w gminie Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Stąporków. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 i 1a do SIWZ. 2.4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2.4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) czynności opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 2.4.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 2.4.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 2.5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 SIWZ Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę: 2.5.1. w przypadku Części 1 - w wysokości 5 000,00 PLN. 2.5.2. w przypadku Części 2 - w wysokości 500,00 PLN. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 2.4.2.1 SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. 2.6. Wykaz użytków gruntowych, w działkach niespełniających obowiązujących standardów zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ (wykaz niezgodności). 2.7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 i 2a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1.2 wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.1.3 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.1.4 dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.11 i 5.12 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców/podmiotów trzecich/ wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu. 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.5.8. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.1, 5.2 oraz 5.3.1 (i odpowiednio pkt 5.4) należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy. 5.9. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.1 należy złożyć w formie oryginału, zaś dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.4, 5.2 i 5.3 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5.10. Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 5.11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.12. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 4.2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7.16 Oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. W formularzu należy podać m.in.:  zaoferowany okres udzielonej rękojmi w miesiącach, z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 24 miesięcy, b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy; c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument, o którym mowa w pkt 5.1.4 - o ile dotyczy, d) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa - o ile dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach