Przetargi.pl
Cykliczna dezynfekcja powierzchni w CEE Hydropolis i pom. warsztatowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-421 Wrocław, ul. Na Grobli
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 409 500,34 , fax. 713 723 720,34
 • Data zamieszczenia: 2021-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  ul. Na Grobli
  50-421 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 409 500,34, fax. 713 723 720,34
  REGON: 93015536900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,mpwik.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczna dezynfekcja powierzchni w CEE Hydropolis i pom. warsztatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dezynfekcja w obiektach Zamawiającego: pawilon kasowy 1 x tydzień, budynek 17 - parter 1 x tydzień, Hydropolis 2 x tydzień, Warsztaty Hydropolis 1 x tydzień.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90921000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach